top of page

Cofinanciado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE SSCS0208

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

En que consiste o curso?

O certificado de profesionalidade SSCS0208 consta de 4 módulos formativos, que en total suman 370 horas de formación

Módulos teóricos

Profesor y estudiantes

Unha vez finalizados os módulos formativos, os alumnos realizan 80 horas de prácticas profesionais non laborais en centros de traballo

Módulo práctico

Inicio enfermera que hace la cama

Para rematar, impártense os módulos transversais de "Inserción laboral" e de "Formación para a igualdade", cun total de 18 horas

Módulos transversais

Grupo de estudiantes de Smilling

Cales son os requisitos de acceso?

O certificado de profesionalidade SSCS0208 (Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais) está regulado no Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, modificado polo Real Decreto 721/2011, de 20 de maio, e polo Real Decreto 625/2013, de 2 de agosto. Como certificado de profesionalidade de nivel 2, os alumnos deberán cumprir con algún dos seguintes requisitos para acceder a esta formación:

  • Estar en posesión do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).

  • Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 2 de calquera familia profesional.

  • Estar en posesión dun certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia profesional (Servizos socioculturais e á comunidade) e área profesional (Atención social).

  • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio, ou ben ter superadas as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.

  • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.

  • Ter superadas as competencias clave de nivel 2 (competencia matemática, competencia en lingua castelá e competencia en lingua galega).

Que significa que a formación é subvencionada?

A impartición desta acción formativa foille concedida a Centro de Formación Foris ao abeiro da Orde do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de accións formativas dirixidas ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente aos exercicios de 2018 e 2019 (código de procedemento TR301K), estando cofinanciada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria e polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

Por este motivo, a acción formativa está dirixida exclusivamente a persoas traballadoras desempregadas. Para tal efecto, a consideración de persoa desempregada virá determinada pola súa inscrición como demandante no Servizo Público de Emprego de Galicia con data anterior á súa incorporación ao curso. Non será precisa a inscrición como demandante de emprego no caso de estar inscrito no Ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil. Se durante o desenvolvemento dun curso algunha persoa alumna pasa á situación de ocupada, poderá continuar asistindo á acción formativa sempre que haxa total compatibilidade entre o horario formativo e o laboral.

Ademais, a Consellería de Economía, Emprego e Industria concede directamente axudas para os asistentes a estas accións formativas financiadas pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral. Estas subvencións están reguladas na Orde do 31 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2018 e 2019 (código de procedemento TR301V). Centro de Formación Foris comprométese a xestionar estas axudas para o seu alumnado.

SSCS0208-web-GAL.png

Entidade inscrita no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria con número de censo 32H00492

bottom of page